Koszyk:
0,00
Home › Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.moto-imperium.pl

 

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Piotr Rodak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „MOTO-SERWIS” Piotr Rodak pod adresem: ul. Rzemieślnicza 2/2, 75-243 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, adres do korespondencji: ul. Franciszkańska 14, 75-950 Koszalin, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-227-23-66, REGON 320652120, tel. kontaktowy: +48 503 797 516 lub +48 506 116 417,  codziennie w Dni robocze w godzinach 10:00 – 18:00, w soboty 10:00 – 13:00, e-mail: sklep.motoserwis@gmail.com, zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do GIODO - nr zgłoszenia 57090316, zbiór danych odbiorców newlettera został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia - 57160316;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.moto-imperium.pl;
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 5. Towar lub Towary – akcesoria motocyklowe, odzież, części, oleje, smary, płyny oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 6. Strona Towaru - podstrona Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych, do poniesienia których jest zobowiązany Zamawiający, o ile wyraził zgodę na ich poniesienie (np. prowizja za wybrany sposób zapłaty);
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 9. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny zlokalizowany pod adresem: ul. Franciszkańska 14, 75-950 Koszalin, otwarty w Dni robocze w godzinach: 10:00 – 18:00, w soboty w godzinach: 10:00 – 13:00, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu ze Sprzedającym;
 10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;       
 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie w Sklepie internetowym etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 
 13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 16. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm.);
 17. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 18. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Możliwy jest widok Ceny także w innych walutach.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.moto-imperium.pl  przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:       
  a. komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu;                      
  b. dostęp do Internetu;                
  c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer, Google Chrome lub inna;           
  d. aktywne konto e-mail.

 7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT.


  Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi „Poleć sklep”, usługi „Poleć znajomemu”, usługi „Podziel się”, usługi „Zapytaj o cenę”, usługi „Opinie” i usługi „Zapytaj sprzedawcę” oraz usługi newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Usługa „Poleć sklep” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o ofercie i Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik, w formularzu udostępnionym w Sklepie internetowym, wskazuje adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Sklepie internetowym. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 4. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik, w formularzu udostępnionym w Sklepie internetowym wskazuje adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 5. Usługa „Podziel się” polega na umożliwieniu Użytkownikowi, zarejestrowanemu w serwisie Facebook, Google + publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towarów wraz z linkiem do Strony Towaru polecanego w Sklepie internetowym. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 6. Usługa „Zapytaj o cenę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania zapytania do Sprzedającego w kwestii negocjacji Ceny Towaru, poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie internetowym, podając przy tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu temat i treść zapytania. Sprzedający udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu 2 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika.

 7. Usługa „Opinie” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru, po jej zaakceptowaniu przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

 8. Usługa „Zapytaj sprzedawcę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego, poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie internetowym, zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, podając przy tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, temat i treść zapytania. Sprzedający udziela Użytkownikowi odpowiedzi na złożone przez niego zapytanie najpóźniej w ciągu 2 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika.

 9. Każdy Użytkownik, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub podczas składania Zamówienia, odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole, może korzystać z nieodpłatnej usługi otrzymywania newslettera. Po prawidłowym dopisaniu adresu e-mail do listy odbiorców newslettera, Użytkownik otrzyma drogą mailową informację o potwierdzeniu subskrybcji, z chwilą otrzymania takiego maila zostaje zawarta z Użytkownikiem umowa dot. subskrypcji newslettera. 

 10. Przesyłając i udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania i wprowadzania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

 11. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:               
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,           
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,              
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,             
  d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,           
  e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,           
  f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,       
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.    

 15. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Poleć sklep”, usługi „Poleć znajomemu”, usługi „Podziel się”, usługi „Zapytaj o cenę”, usługi „Opinie” oraz usługi „Zapytaj sprzedawcę”. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

 16. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi newslettera klikając w link przesłany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub też kontaktując się w tej kwestii ze Sprzedającym.

 17. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej m.in. dane Użytkownika, adres email i krótki opis zaistniałego problemu, na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest zarejestrowaniem w Sklepie internetowym Konta Zamawiającego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

 2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

 4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. następnie kliknięcie grafikę Koszyka w prawnym górnym rogu strony Sklepu internetowego, a następnie:
   - jeśli Zamawiający posiada Konto Zamawiającego – zalogowanie się do niego Loginem i ustalonym Hasłem, albo
   - wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu email oraz ewentualnie nazwy firmy, jej adresu, NIP, ewentualnie wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera z  informacjami o nowościach, promocjach, i rejestracja Konta Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Po prawidłowej rejestracji, Użytkownik otrzymuje wiadomość email z potwierdzeniem rejestracji Konta Zamawiającego. Z chwilą otrzymania takiego maila zostaje zawarta z Użytkownikiem umowa  na prowadzenie Konta Zamawiającego.

  3. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,
  4. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z numerem Zamówienia  i prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
  6. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez Sklep internetowy przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:                        
  a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym;
  b. gotówka „za pobraniem” - zapłata w tej formie może nastąpić przy osobistym odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru lub przy odbiorze Zamówienia od kuriera, czy listonosza.
          
 2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, których poniesienie zaakceptował Zamawiający, należy uiszczać na numer konta Sprzedającego: PKO BP S.A. nr konta bankowego 25 1020 2791 0000 7902 0017 0910. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 3. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 5 Dni roboczych od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego - w przypadku płatności przelewem, bądź też z momentem ustalenia terminu odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru dokonania - w przypadku wyboru takiej formy dostawy Zamówienia.

 5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym. Wybierając jako formę dostawy odbiór osobisty z Miejsca odbioru możliwa jest tylko płatność gotówką.

 6. Koszt dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zależą od wagi paczki z zamówionymi Towarami, i szczegółowo wskazane są w zakładce DOSTAWA w Sklepie internetowym.
     
 7. Koszty Zamówienia (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, na poniesienie których Zamawiający wyraził zgodę) podawane są każdorazowo przy wyborze metody dostawy i metody opłatności przez Zamawiającego podczas dokonywania Zamówienia, a także  widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

 

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco informowany drogą mailową o zmianie statusu jego Zamówienia.

 2. Zamówione Towary, dostępne w magazynie Sprzedającego, wysyłane są z reguły w terminach wskazanych na Stronie Towaru,  liczonych po zawarciu Umowy sprzedaży (w razie wybory jako formy płatności za pobraniem przy odbiorze) lub po wpływie należności za Zamówienie na konto Sprzedającego (w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej,  maksymalnie w ciągu 5 dni.

 3. Termin otrzymania Zamówienia przez Zamawiającego  to czas dokonania płatności + czas realizacji + czas dostawy.

 4. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania  zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego,   dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
  a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
  b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

             
 6. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztami dodatkowymi.    

 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.          

 9. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 10. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon bądź faktura (VAT lub imienna). Dokument sprzedaży wystawiany jest po zgromadzeniu wszystkich Towarów z Zamówienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 12. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VII -  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:              

 

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (F.H.U. „MOTO- SERWIS” Piotr Rodak, ul. Franciszkańska 14, 75-950 Koszalin, email: allegro@moto-imperium.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną).  Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: F.H.U. „MOTO-SERWIS” Piotr Rodak, ul. Franciszkańska 14, 75-950 Koszalin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

 7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8.  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: allegro@moto-imperium.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: (F.H.U. „MOTO-SERWIS” Piotr Rodak, ul. Franciszkańska 14, 75-950 Koszalin), bądź też składając reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru, czy też ewentualnej gwarancji dołączonej do Towaru.

 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 5. Sprzedający informuje, że w razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej  o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce Konsumenci - „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 

 1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

 

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie  niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu internetowego.

 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.Koszalin, dnia 1 marca 2016 roku

 Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr faktury

 

F.H.U. „MOTO-SERWIS” Piotr Rodak

ul. Franciszkańska 14,  75-950 Koszalin

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.moto-imperium.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Umowa sprzedaży została zawarta z F.H.U. „MOTO-SERWIS” Piotr Rodak, w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

 

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)


[i] NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ